Kwota asekuracyjna, interwent uboczny

Kaucja gwarancyjna jest to suma pieniężna zdeponowana w celu przyznania gwarancji spełnienia deklaracji i stanowi jednocześnie zadośćuczynienie za straty jakie mogą powstać wskutek nieprawidłowego wykonania zamówienia. Kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi w sytuacji pożądanego wywiązania się z umowy.

kliknij

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Natomiast w przypadku nie wywiązania się z umowy może stanowić

pracownicy firmy

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com

zadośćuczynienie, bądź może być przeznaczona na pokrycie kosztów usunięcia niedociągnięć, usterek. O ile potraktowanie kwoty jako zadatku powoduje powstanie obowiązku podatkowego, to jeśli wpłacona jest kaucja gwarancyjna nie musimy od niej odprowadzać podatku. Zwyczajnie mówiąc przyjęcie przez sprzedawcę kaucji stanowiącej zabezpieczenie spełnienia umowy nie jest opodatkowane. Tymczasem zdarza się, że wniesiona przez partnera kaucja gwarancyjna może zostać „zamieniona” na zaliczkę należną na poczet dostawy, usługi. Może być też tak, iż wzięta przez sprzedawcę kaucja pozostaje rozumiana przez strony umowy jako zapłata za zrealizowaną dostawę, dokonaną usługę.

Interwencja uboczna to jednostka w postępowaniu cywilnym włączająca przystąpienie osoby trzeciej do jednej ze stron postępowania i posiadająca interes, aby sprawa zakończyła się na korzyść strony do, której przystąpiła. Osoba ta to interwenient uboczny (więcej). Interwent może przejdź portal BHP Profesjonalnie kliknij włączyć się do sprawy nieomal w każdym stadium postępowania. Pragnąc dołączyć do postępowania ma obowiązek zgłosić się i zrelacjonować interes prawny, interes prawny jest założeniem dopuszczenia interwenta ubocznego.

Interwenient uboczny informowany jest przez trybunał o porach posiedzeń sądowych, doręczane mu są dokumenty procesowe i werdykty. Ma prawo powoływać świadków, składać wyjaśnienia, zadawać świadkom pytania.

Zaciekawił Cię nasz opis? Wejdź więc do kolejnego zagadnienia i czytaj dalej (http://www.forsel.pl/) dużo o interesujących Cię sprawach.

Za zgodą pozwanego i powoda, w czasie procesu może zajmować miejsce po stronie do której dołączył. Jasne wydaje się, że czynności podejmowane przez interwenta nie mogą być sprzeczne z czynnościami strony do, której przystąpił. Może również zdarzyć się, że obydwie strony postępowania tj. powód i pozwany nie godzą się na akcesję interwenienta ubocznego do procesu, protest taki to opozycja. Opozycja może być wniesiona do czasu najbliższej sprawy.