Czym jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich warianty można znaleźć w propozycji towarzystw ubezpieczeniowych?

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej rozróżnia dwa główne warianty polis: ubezpieczenia osobowe jak też ubezpieczenia majątkowe.
Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct to ubezpieczenia mienia, a również odpowiedzialności cywilnej.

współpraca

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Najpopularniejszymi rodzajami polisy mienia są polisy budynków, polisa autocasco AC albo też obligatoryjne ubezpieczenie budowli wchodzących w skład gospodarstwa agrarnego. Ubezpieczenia owe pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku trwałego w przypadku jego zniszczenia albo utraty na skutek przeróżnych wydarzeń losowych (dla przykładu ogień, gradobicie, podtopienia). Zakres poszczególnych polis mienia regulowany będzie w umowie czy w ustawie, które to uściślają przekaz warunków ubezpieczenia powszechnie skrótowo zwanych o.w.u. W ramach ubezpieczeń majątkowych asekurować możemy dla przykładu: budynki, domki letniskowe, budynki (zobacz więcej) w budowie, magazyny, pozostałe budynki jak też ich ekwipunek, maszyny, urządzenia, materiały, towary, wyprodukowane przedmioty, uprawy, artykuły agrarne etc.
Z kolei polisy odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komukolwiek szkodę oraz jesteśmy obowiązani do jej naprawienia. Szkoda może polegać na zniszczeniu bądź wywołaniu utraty należących do innej osoby składników majątkowych bądź wywołaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia organizmu bądź rozstroju zdrowia.

Takim sposobem chroniony jest interes nie wyłącznie nasz, lecz przede wszystkim jednostki przez nas poszkodowanej.

Widzisz w tym miejscu niezwykle zajmujące tematy, ale kliknij bez obaw ten link, gdyż to rzeczywiście unikalna witryna (https://www.ksiegowi-doradcy.pl/kategorie/doradztwo) – ona także Cię zainteresuje!

Na polskim rynku również występują polisy odpowiedzialności cywilnej tak w życiu prywatnym, jak i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.