Zobowiązania pracodawcy względem pracownika

Zobowiązania chlebodawcy względem zatrudnionego można w zasadzie podzielić na szczegółowe i ogólne. Wszelkie wynikają z przepisów prawa pracy bądź regulacji szczegółowych.

wykład

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com
obowiązek angażowania pracownika a także obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę są to dwa najważniejsze ogólne obowiązki pracodawcy.http://www.efematic.pl/ kofaxChlebodawca zobowiązany jest angażować pracobiorców zgodnie z kwalifikacjami jak też doświadczeniem zawodowym pracownika, a również jego stanem zdrowia. Zatrudnianie powinno odbywać się przy pracach, które są dozwolone dla poszczególnych osób. Chlebodawca ma zadanie zaznajamiania pracowników, jacy podejmują pracę z zakresem ich obowiązków, a także z ich przywilejami.

Chlebodawca winien zorganizować proces wytwórczy i zagwarantować, by przebiegał on w obranym porządku pracy. Szczegółowo przejawia się to w tym, że pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracobiorcom przyrządów oraz surowców niezbędnych do realizowania zleconej pracy. Chlebodawca powinien nadto czuwać nad tym, ażeby wiążący w zakładzie porządek pracy był przestrzegany przez pracowników. W tym celu powinien wydać regulamin pracy i wszelakie wewnętrzne zarządzenia, które mają temu służyć.

Pracodawca musi również dążyć do uczynienia zakładu pracy (Szukasz pracy? Sprawdź stanowiska: work service praca sady) środowiskiem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, niepełnosprawność, narodowość, poglądy polityczne, przynależność związkową, wyznanie, orientację seksualną, a również ze względu na zaangażowanie na czas określony albo nie określony czy w pełnym albo w niepełnym wymiarze . Chlebodawca ma też obowiązek wydać zatrudnionemu zaświadczenie o zatrudnieniu.